Algemeen

1. Dit zijn de algemene voorwaarden van Stok ICT, gevestigd aan de Veldstadsweg 3 in Markelo. Stok ICT verkoopt, installeert en repareert computers, servers en randapparatuur. Daarnaast legt Stok ICT bekabeling voor computernetwerken aan. Tot slot inventariseert Stok ICT ook bedrijfsprocessen binnen ondernemingen en geeft Stok ICT advies over bedrijfsautomatisering. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende (vervolg) opdrachten aan Stok ICT. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk zijn bevestigd.

Aanbod, aanvaarding en opdracht

2. Alle offertes van Stok ICT, mondeling of schriftelijk, zijn steeds vrijblijvend en binden Stok ICT niet. Mondelinge toezeggingen binden Stok ICT ook niet. Voor de totstandkoming van een overeenkomst tussen Stok ICT en haar opdrachtgever, dient een offerte uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd door de directie van Stok ICT.

3. Nadat een aanbod van Stok ICT door de opdrachtgever is aanvaard, heeft Stok ICT het recht, binnen vijf werkdagen nadat de aanvaarding haar bekend is geworden, de tot stand gekomen overeenkomst te ontbinden. Stok ICT is gehouden binnen de voornoemde termijn eveneens de reden voor ontbinding schriftelijk kenbaar te maken aan de opdrachtgever.

4. Een offerte, aanbod van Stok ICT is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Gewicht, afmeting, kleuren, en overige eigenschappen van een te leveren product kunnen afwijken van datgeen Stok ICT heeft geoffreerd of aangeboden. Geringe afwijkingen in het te leveren product geven uitdrukkelijk geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.

Reparaties, advieswerk en uurtarieven

5. Voor installatie en reparatie hanteert Stok ICT een vast uurtarief en declareert zij het aantal arbeidsuren, de voorrijkosten, eventuele onderzoekskosten, de kosten van de gebruikte materialen, de verzend- en administratiekosten en de kosten gemaakt door derden.

6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Stok ICT bevoegd om haar tarief te wijzigen indien interne omstandigheden danwel de marktomstandigheden daartoe aanleiding geven.

7. Als bij onderzoek blijkt dat reparatie meer kost dan van te voren aangegeven en/of gelet op de vervangingskosten niet reëel is, dan is Stok ICT gehouden de opdrachtgever hierover te informeren en dient de opdrachtgever opnieuw aan te geven of hij reparatie wenst. Indien de reparatie door derden moet worden uitgevoerd en/of levering van onderdelen reparatie onmogelijk maakt binnen de opgegeven tijd, dan wordt de opdrachtgever hiervan vooraf op de hoogte gebracht. Opdrachtgever kan in voornoemde gevallen afzien van verdere reparatie en betaalt Stok ICT dan de tot op dat moment gemaakte kosten. Opdrachtgever ontvangt in voornoemd geval en voorzover mogelijk en reëel, het product weer in de staat waarin het was voor onderzoek/reparatie.

8. Stok ICT maakt bij reparatie gebruik van nieuwe onderdelen, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk apparaat gebruikelijk is,ruilonderdelen. Wanneer de opdrachtgever dat vooraf verzoekt, stelt Stok ICT de vervangen onderdelen, met uitzondering van de geruilde onderdelen,ter beschikking aan de klant. Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat daarna weer volledig voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften en naar behoren functioneert.

9. Stok ICT is niet aansprakelijk voor de (gevolg) schade als gevolg van het verlies danwel de beschadiging van bestanden en/of gegevens bij reparatie of installatiewerkzaamheden.

10. Voor het inventariseren van bedrijfsprocessen en het geven van adviezen over bedrijfsautomatisering zal in de regel eerst een offerte te worden opgemaakt.

Leveringen

1. De levertijd van bestellingen bedraagt, indien niet anders vermeld of overeengekomen, vier weken. Deze levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn. Indien vooraf duidelijk is dat de levertijd van vier weken niet haalbaar is, is Stok ICT gehouden haar opdrachtgever daaromtrent te informeren en de mogelijkheid te bieden om een alternatief product te kiezen of de overeenkomst te ontbinden.

2. Stok ICT is niet aansprakelijk voor het niet kunnen naleveren van producten ( bijvoorbeeld maar niet uitsluitend als gevolg van het door Stok ICT of door haar leveranciers uit de productie of handel nemen van een product).

3. Stok ICT behoudt het eigendom van alle door haar geleverde producten tot het moment dat alle facturen van Stok ICT op het moment van levering door de opdrachtgever zijn voldaan.

4. Stok ICT is aansprakelijk voor verlies en diefstal van een product, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade aan een product ontstaan na afgifte van het product aan Stok ICT tot aan het moment dat de opdrachtgever het product weer op haalt. Stok ICT is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade als gevolg van verlies en diefstal van een product en/of de toebehoren en accessoires of schade aan een product.

5. Stok ICT deelt de opdrachtgever mondeling danwel schriftelijk mee dat een product gereed is en kan worden opgehaald. Indien Stok ICT na drie schriftelijke mededelingen – waarvan de laatste bij aangetekend schrijven – geen reactie ontvangt van de opdrachtgever en het product ook niet wordt opgehaald dan is Stok ICT drie maanden na verzending van het aangetekend schrijven gerechtigd het product te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen.

Omvang aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsduur

6. Eventuele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van de door of namens Stok ICT uitgevoerde werkzaamheden, hetzij advies hetzij reparatiewerkzaamheden is beperkt tot een bedrag gelijk aan het bedrag dat Stok ICT voor die specifieke werkzaamheden heeft gefactureerd. Stok ICT is niet aansprakelijk voor welke vorm van gevolgschade dan ook.

7. Een rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk indien de opdrachtgever niet met bekwame spoed nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, schriftelijk en met reden omkleed Stok ICT in gebreke heeft gesteld.

8. De aansprakelijkheid van Stok ICT vervalt door verloop van een jaar na de dag waarop de laatste werkzaamheden zijn uitgevoerd. De aansprakelijkheid van Stok ICT vervalt daarnaast door verloop van twee jaar na de schriftelijke ingebrekestelling.

Betaling

9. Stok ICT factureert direct na uitvoering van haar werkzaamheden danwel na levering van het bestelde product. Zodoende kan de opdrachtgever ook zeer kort na uitvoering van de werkzaamheden reclameren bij onjuiste facturering.

10. Betaling van de facturen dient volledig en binnen veertien dagen na factuurdatum plaats te vinden. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever, ongeacht de hoogte van het nog openstaande bedrag, in verzuim en is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

11. Opdrachtgever is dertig dagen na de factuurdatum en na ontvangst van een betalingsherinnering met een betalingstermijn van zeven dagen een rente verschuldigd van 1,5 % per maand alsmede gehouden tot betaling van alle eventuele buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 150, – exclusief BTW.

Garantie

1. Stok ICT geeft na het voltooien van een reparatie een garantie van drie maanden op de reparatie. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan de opdrachtgever.

2. Wanneer binnen drie maanden na afgifte van het gerepareerde product de klachten terugkeren, doet Stok ICT een opgave van de prijs voor nieuw onderzoek en een eventueel nieuwe reparatie. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de opdrachtgever doorberekend.

3. Het hiervoor bepaalde in dit artikel is niet van toepassing voor zover de opdrachtgever aanspraak kan maken op ontbinding van de overeenkomst in geval van een ernstige tekortkoming bij een eerdere reparatie. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie op het vervangen of gerepareerde onderdeel opnieuw in.

4. Stok ICT geeft geen eigen garantie op de door haar geleverde producten. Opdrachtgever ontvangt de van toepassing zijnde leveranciers-en fabrieksgarantie via Stok ICT.

Opschorting en ontbinding

5. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet danwel niet tijdig danwel niet behoorlijk nakomt en/of Stok ICT op goede gronden vermoedt dat de opdrachtgever niet bereid of in staat zal zijn aan zijn verplichtingen te voldoen, dan is Stok ICT gerechtigd haar verplichting uit hoofde van de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst op te schorten danwel de overeenkomst geheel danwel gedeeltelijk te ontbinden. Stok ICT kan ook in geval van een aankomend faillissement/surseance van betaling danwel beslaglegging onder de opdrachtgever de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst ontbinden.

6. Op alle door Stok ICT gesloten overeenkomsten is Nederland recht van toepassing.