PRIVACYVERKLARING
ALGEMENE VERORDENING
GEGEVENSBESCHERMING (AVG)


Persoonsgegevens die worden verwerkt

Stok ICT kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de
diensten van Stok ICT. Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking hiervan. Stok ICT kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw emailadres
  • Uw IP adres

Waarom Stok ICT gegevens nodig heeft
Stok ICT verwerkt uw persoonsgegevens om u telefonisch en/of schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast gebruikt Stok ICT uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

Hoe lang Stok ICT gegevens bewaart
Stok ICT bewaart uw persoonsgegevens in haar klantenbestand. Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
Stok ICT verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@stok-ict.nl Stok ICT zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Beveiligen
Stok ICT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, mail dan naar: info@stok-ict.nl

Aanpassen Privacyverklaring
Wij behouden ons het recht om de Privacyverklaring aan te passen. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op: 29-11-2018.

Stok ICT is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres: Veldstadsweg 3, 7475NT Markelo
Telefoon: 0547 214 036
Mailadres: info@stok-ict.nl
Inschrijvingsnummer KvK: 73158909